Představenstvo zavedlo proces, který má zajistit, aby zaměstnanci Společnosti a třetí strany měli možnost nahlásit podezření na všeobecné, provozní a finanční pochybení v rámci Společnosti.

Linka pomoci pro dodržování předpisů Iveco Group je řízena nezávislým dodavatelem třetí strany a je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. Oznámení lze podávat prostřednictvím speciálního webového portálu, prostřednictvím aplikace, telefonicky nebo přímo zástupci společnosti. Pokud to zákon povoluje, oznámení se mohou podávat anonymně. Kromě toho, vyžaduje-li to zákon, povaha vztahů může být omezena pouze na určité strany.

Odvetná opatření jsou v Iveco Group zakázána

Iveco Group zakazuje a nebude tolerovat žádnou formu odvetných opatření. Společnost zakazuje odvetná opatření vůči oznamovatelům (whistleblowerům), a to i v případě, že jejich obavy se nakonec po šetření prokážou jako neopodstatněné. Skupina Iveco se zavázala zajistit bezpečné prostředí pro podávání oznámení, které povzbuzuje a umožňuje oznamovatelům, aby mluvili, upozorňovali na problémy a vyjadřovali obavy, a to beze strachu, že by je za takové jednání čekal postih.

Tato služba není nouzovou linkou

Na Linku pomoci pro dodržování pravidel byste neměli nahlašovat obavy z bezprostřední hrozby fyzické újmy nebo škody na majetku (např. požár, povodeň). Pokud potřebujete pomoc v nouzi, obraťte se na místní policii nebo záchranné složky.

V případě všech ostatních stížností, které obsahují obvinění z nesprávného jednání, uveďte úplné, přesné a podrobné informace. Společnost včas posoudí všechna předložená oznámení a v případě potřeby přijme nápravná opatření.

KATEGORIE OBVINĚNÍ

 

Účetnictví a vnitřní kontrola

Jako součást našeho závazku maximalizovat dlouhodobou hodnotu pro akcionáře udržujeme vysoké standardy finančního plánování a kontroly a využíváme účetní systémy, které jsou v souladu s platnými účetními zásadami a zákony. Příklady účetních a interních kontrolních úkonů, které nejsou v souladu s předpisy zahrnují: porušení účetních zásad, finančních zásad a příslušných zákonů; nelegální využití informací k obchodování; porušení povinnosti mlčenlivosti.

 

 

Obchodní chování

Zaměstnanci, vedoucí pracovníci a ředitelé musí dodržovat všechny platné zákony ve městech, státech a zemích, ve kterých skupina Iveco působí, jakož i zásady a postupy samotné společnosti. Příklady porušení obchodního chování zahrnují: nečestné nebo neetické chování (včetně zneužití nebo zpronevěry majetku společnosti); skutečné a zjevné střety zájmů; neposkytování informací, které vyžaduje Kodex chování; porušení příslušných zákonů o korupci, hospodářské soutěže/protimonopolních zákonů nebo jiných zákonů nebo zásad nebo postupů společnosti; a opomenutí okamžitého oznámení porušení Kodexu.

 

 

Pracovní postupy

V souladu s Deklarací lidských práv OSN a příslušnými úmluvami Mezinárodní organizace práce Iveco Group podporuje ochranu základních lidských práv a respektování všech jednotlivců, zajišťuje rovné zacházení a vylučuje jakoukoli formu diskriminace. Příklady nekonformních praktik zaměstnávání zahrnují: dětskou nebo nucenou práci, diskriminaci jakéhokoli druhu, sexuální obtěžování a odvetná opatření.

 

 

Vnější vztahy

Zavázali jsme se vést a zlepšovat naše vztahy se všemi zúčastněnými stranami, jednat v dobré víře, s loajalitou, spravedlností, transparentností a zároveň respektovat naše základní etické hodnoty definované v Kodexu chování. Obvinění mohou souviset s jakýmikoli obavami týkajícími se mimo jiné: chování externího poradce, nezávislého dodavatele nebo politického/vládního činitele; nebo dohody společnosti s externími poradci nebo nezávislými dodavateli nebo politickými/vládními činiteli (včetně politických příspěvků).

 

 

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Uznáváme zdraví a bezpečnost na pracovišti jako základní právo zaměstnanců a klíčový prvek úsilí skupiny Iveco o udržitelnost. Snažíme se také zajistit špičkové pracovní podmínky v odvětví, v souladu se zásadami průmyslové ergonomie a jednotlivých organizačních a provozních procesů. Příklady neshodných zákonů o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí zahrnují: porušení platných zákonů o životním prostředí nebo firemních zásad nebo postupů, pokud jde, mimo jiné, o manipulaci a likvidaci nebezpečných materiálů nebo o zdraví a bezpečnost jednotlivců; obavy o kvalitu výrobků; a činy nebo opomenutí, které mají negativní vliv na místní komunity nebo společnost.

JAK HLÁSIT PORUŠENÍ

Pokud víte o okolnostech nebo činnostech, které porušují nebo se zdá, že porušují Kodex chování skupiny Iveco, zásady společnosti nebo zákon, můžete porušení nahlásit na Linku důvěry pro dodržování předpisů. Budete-li chtít nahrát jakoukoli dokumentaci (faktury, obrázky, textové soubory atd.), která by nám mohla pomoci přezkoumat vaše oznámení, a přejete si zůstat v anonymitě, odstraňte prosím všechna metadata, která by mohla odhalit vaši identitu.

Identifikujte a odstraňte metadata

V operačním systému Windows

Chcete-li odebrat metadata libovolného souboru v počítači se systémem Windows, postupujte takto:

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor.
  2. Zobrazte jeho „Vlastnosti“.
  3. Vyberte kartu „Podrobnosti“.
  4. Klikněte na „Odebrat vlastnosti a osobní informace“.
  5. Vytvořte kopii souboru s odstraněnými všemi vlastnostmi.

V operačním systému Mac

Odeberte metadata ze souboru Microsoft Office na počítači Mac OS v následujících krocích:

  1. Klikněte na Nastavení > Zabezpečení > Soukromí.
  2. V části „Možnosti soukromí“ vyberte „Při ukládání odebrat osobní informace z tohoto souboru“.

Oznámení můžete podat prostřednictvím systému Compliance Helpline pomocí webového vstupního formuláře „Raise a Concern to Iveco Group“ na: https://ivecogroup.speakup.report/raiseaconcerntoivecogroup.

Pokyny nebo vyjasnění záležitostí týkajících se dodržování a etického programu Společnosti lze poskytnout prostřednictvím kanálu pro kladení otázek „Ask a question“ na: https://ivecogroup.speakup.report/it/askaquestion/home.

V těch zemích, kde zákon stanoví, že každá právnická osoba s více než 249 zaměstnanci musí mít svůj vlastní kanál pro podávání oznámení, lze oznámení podávat buď na Linku pomoci pro dodržování pravidel skupiny nebo na příslušnou linku pomoci pro dodržování pravidel právnické osoby. V druhém případě je možné podávat zprávy pomocí webového formuláře prostřednictvím kanálu pro podezření na porušení „Raise a concern“ na: https://ivecogroup.speakup.report/it/raiseaconcern/home. Rozhodnete-li se uplatnit své právo podat oznámení na úrovni právnické osoby, ústřední zástupci pro etiku se nebudou podílet na vyřizování daného oznámení a nebudou mít přístup k obsahu obvinění, pokud se to netýká více právnických osob nebo nepředstavuje pro Skupinu závažný problém. Případ budou místo toho řídit jmenované osoby pro dotyčnou právnickou osobu.

Jak mluvit přes aplikaci jako oznamovatel?
Postupujte podle pokynů zde

Jak mluvit po telefonu jako oznamovatel?
Postupujte podle pokynů zde